نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در یک نگاه ( به روز رسانی : پایان خرداد 1395 )

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در یک نگاه  ( به روز رسانی : پایان اسفند 96 )

بخش آب

آیتم

واحد

مقدار

جمعیت شهری

نفر

2173866

تعداد انشعاب آب

فقره

626467

تعداد آحاد آب

فقره

841698

تعداد شهرهای تحت پوشش

شهر

38

شاخص بهرمندی از خدمات آبرسانی

درصد

100

کل ظرفیت تامین

 لیتر در ثانیه

9773

میزان برداشت از منابع سطحی

درصد

51

میزان برداشت از منابع زیر زمینی

درصد

49

طول کل شبکه توزیع  و خط انتقال آب

کیلومتر

5570.3

حجم مخازن

مترمکعب

391230

تعداد کل چاههای فعال

حلقه

207

تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری

واحد

11

ظرفیت تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری

مترمکعب در شبانه روز

293328

ظرفیت تصفیه خانه های آب  در دست ساخت

مترمکعب در شبانه روز

114480

تعداد آزمایشگاههای آب

واحد

17

تعداد کلرزن های مایع و دستی

دستگاه

98

تعداد کلرزن های گازی

دستگاه

4

تعداد طرحهای بخش آب

تعداد

27

تعداد پروژه های بخش آب

تعداد

68

سرجمع اعتبارات مصوب بخش آب در سال 96

میلیارد ریال

488

سرجمع اعتبارات تخصیصی بخش آب سال 96

میلیارد ریال

236

بخش فاضلاب

جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب

نفر

1395516

تعداد انشعاب فاضلاب

فقره

360751

تعداد آحاد فاضلاب

فقره

519151

تعداد شهرهایی که دارای انشعاب فاضلاب هستند

شهر

11

تعداد شهرهایی که دارای تاسیسات فاضلاب هستند

شهر

13

شاخص بهرمندی از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب استان

درصد

64.2

شاخص بهرمندی از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب کشوری

درصد

44.09

طول کل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب

کیلومتر

3047

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب در دست بهره برداری

تعداد

10

کل ظرفیت تصفیه فاضلاب در حال بهره برداری

مترمکعب در شبانه روز

300000

کل ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب در دست ساخت

مترمکعب در شبانه روز

106140

تعداد طرحهای بخش فاضلاب در حال اجرا

تعداد

16

تعداد پروژه های بخش فاضلاب در حال اجرا

تعداد

23

سرجمع اعتبارات مصوب بخش فاضلاب در سال 96

میلیارد ریال

1329

سرجمع اعتبارات تخصیصی بخش فاضلاب سال 96

میلیارد ریال

747

مسکن مهر

تعداد واحدهای پیش بینی شده

واحد

28590

تعداد انشعاب آب واگذار شده

واحد

22696

تعداد انشعاب آب آماده واگذاری

واحد

1051

تعداد انشعاب فاضلاب واگذار شده

واحد

13250

تعداد انشعاب فاضلاب آماده واگذاری

واحد

2270

تعداد طرح مساکن مهر

تعداد

3

تعداد پروژه مساکن مهر   (فعال)

تعداد

(16)    26

اعتبارات هزینه شده بخش آب تاکنون

میلیارد ریال

484

اعتبارمورد نیاز برای اجرای الباقی احجام بخش آب

میلیارد ریال

232

اعتبارات هزینه شده بخش فاضلاب تا کنون

میلیارد ریال

459

اعتبار مورد نیاز برای اجرای الباقی احجام بخش فاضلاب

میلیارد ریال

501جمع بندی

سرمایه گذاری بخش خصوصی

میلیارد ریال

2195

میانگین پیشرفت کل پروژه ها

درصد

75

ظرفیت تامین آب موجود

لیتر درثانیه

9773.1

ظرفیت تامین آب پس از اجرای طرحهای تامین آب و آبرسانی

لیتر درثانیه

12000

درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهرهای استان در حال حاضر

درصد

64.7

درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب پس از اجرای طرحهای فاضلاب

درصد

75

دی ان ان