نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در یک نگاه ( به روز رسانی : پایان شهریور 1397)
وضعیت موجود تا پایان شهریور ماه سال 1397 واحد قلم آماري
 بخش آب
2173866 نفر جمعیت کل شهری استان 
2173866 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب
38 شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب)
100 درصد درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري
634658 فقره تعداد انشعابات آب 
862117 فقره تعداد آحاد آب
243 حلقه تعداد كل چاهها 
203 حلقه تعداد كل چاههاي فعال 
414720 متر مكعب   حجم كل مخازن
392230 متر مكعب   حجم مخازن در مدار
725.1 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 
4883.9 كيلومتر طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر)
10268 لیتر در ثانیه کل ظرفیت تامین آب استان (لیتر در ثانیه)
17 واحد تعداد آزمايشگاههاي آب
12 واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب  موجود
99 دستگاه تعداد كلرزنهاي مايع و دستی
4 دستگاه تعداد كلرزنهاي گازي
بخش فاضلاب
1395516 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب
64.2 درصد درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري
366074 فقره تعداد انشعابات فاضلاب
533234 فقره تعداد آحاد فاضلاب
2723.6 كيلومتر مدرن طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) 
331.6 كيلومتر سنتی
81.68 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 
10 واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار
300000 متر مکعب در شبانه روز ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری
9 واحد تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب
11 شهر تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند
13 شهر تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات  فاضلاب هستند
دی ان ان